Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


Makale Yazım Kuralları

• Yazı karakteri ve boyutu: Makaleler; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Makalenin ana metni Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto harf boyutunda olmalıdır. Dipnotlar tek satır aralığı ile Times New Roman 10 punto, normal stil olarak sayfa sonunda verilir.

• Sözcük veya Sayfa Sınırlaması: Dergiye gönderilen makalelerin metin kısmının, 40 sayfayı veya 15.000 kelimeyi geçmemesi gerekir.

• Türkçe ve İngilizce başlık: Dergiye gönderilen makalelerde Türkçe başlığın yanı sıra büyük harflerle ve İngilizce yazılmış bir başlık bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde yazılmış olan makalelerde ayrıca Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

• Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler: Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan öz ve özün yazıldığı dillerde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe makaleler için Türkçe öze ek olarak, İngilizce öz eklenmesi gerekmektedir. Yazar, isterse İngilizce öze ek olarak Almanca ya da Fransızca öz de ekleyebilir. Yabancı dilde makaleler için ise makalenin yazıldığı dilde öz ile Türkçe özün eklenmesi gerekmektedir. Yabancı dildeki makale İngilizce değilse İngilizce özün ve Türkçe özün eklenmesi gerekmektedir.

Metin İçi ve Kaynakçada Yazım Kaynak Gösterme

Dipnot Yazımı

Dipnotlarda, kaynak eserler Chicago atıf ve referans stiline (The Chicago Manual of Style) aynen uygun yazılmalıdır. Dipnotlarda kaynaklar sıralanırken takdim-tehir için özel bir sebep yoksa kaynaklar kronolojik sıraya göre verilir. İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce "s." kısaltması kullanılmamalıdır.

Dipnot işaretleri virgül, nokta gibi imla işaretlerinden sonra olmalıdır. "...534/1139 yılında vefat etti"[1].değil, "...534/1139 yılında vefat etti".[2] şeklinde.

Kaynakça Oluşturulması

Kaynakça yazarın soy ismine (yahut nisbesine veya meşhur ismine) göre alfabetik olarak sıralanır. Kaynakça temel kaynaklar, yazmalar, teze konu şahsın eserleri, ikinci el kaynaklar gibi alt başlıklara ayrılmamalı, tek parça halinde verilmelidir. Eserin ilk geçtiği yer tam künyesi verilmelidir. Dergi ve kitapların cilt numarasının yazımında Romen rakamı kullanılmaz.

Makale ve ansiklopedi maddelerinde cilt ve sayı rakamlarından sonra iki nokta kullanılmalı ve bir boşluk bırakıldıktan sayfa numarası yazılmalıdır (3: 411; CÜİFD 19, sy. 1: 45 gibi). Mükerrer baskılarda yayının baskı sayısının gösterilmesine gerek yoktur. Kaynakçada Yazım Chicago atıf ve referans stiline (The Chicago Manual of Style) aynen uyulmalıdır. Aşağıda farklı türlerde eserlere dipnotlarda ve Kaynakçada Yazım nasıl yer verileceği gösterilmektedir. Birden fazla eseri bulunan müelliflerin tüm eserlerinden önce Kaynakçada Yazım tam adı yazılmalıdır, nokta veya çizgi kullanılmamalıdır

THE CHICAGO MANUEL OF STYLE

*Genel Kural olarak Dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL; Kaynakçada ise NOKTA ile ayrılır.

*Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.

*Cilt numarası, “c.” kısaltması kullanılmadan yazılır: 8: 213 gibi. Bunu tek istisnası ansiklopedi maddelerinin yazımıdır: Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 2 (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 416.

KİTAP

Tek Yazarlı

Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.

Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-43.

*1. Eserin ilk kez geçtiği dipnotta yazımı; * 2.Eserin ikinci kez kullanıldığı dipnotta yazımı.

Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yayınları, 2011), 57.

Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-15.

Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Ebû İshâk İbrahim ez-Zâhid es-Saffâr, Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd, nşr. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma'hedü'l-Almânî li-ebhâsi'ş-Şarkiyye, 1432/2011), 2: 143.

Saffar, Telhîşü'l-edille, 2: 143.

 

Kaynakçada Yazım

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayınları, 2011.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd, nşr. Angelika Brodersen. 2 cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-

ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011.

 

İki Yazarlı

Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), 57.

Topaloğlu ve Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), 520.

Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.

Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

Ward and Burns, War, 59–61.

 

Kaynakçada Yazım

Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

Barkan, Ömer Lütfi ve Ekrem Hakkı Ayverdi. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

 

Üç ve Daha Çok Yazarlı

Dipnotta Yazım:

Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İFAV Yayınları, 1998), 25.

Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

Mitchell L. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview

(Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.

Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.

 

Kaynakçada Yazım

Topaloğlu, Bekir, Y. Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi. İslam'da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

Eisen, Mitchell L., Jodi A. Quas, and Gail S. Goodman. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

 

Tercüme

Dipnotta Yazım:

Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, trc. Mehmet Aydın (An- kara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.

Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.

Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, trc. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 33.

Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.

 

Kaynakçada Yazım

Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. trc. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman.

London: Cape, 1988.

Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. trc. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, İstanbul 2005.

 

Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar (Önsöz-Mukaddime-Takdim-Sunuş-Ekler)

Dipnotta Yazım:

 1.Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime,” Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 14.

2. Mahmud, “Mukaddime”, 1: 34.

 Rudolph Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.

 Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-99.

John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

 

Kaynakçada Yazım

Mahmud,  Hişam  İbrahim.  “Mukaddime”.  Telhîşü'l-edille li-kavâ'idi't-tevhîd,  thk.

Hişâm İbrâhim Mahmûd, 1: 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Ulrich, Rudolph. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı". trc. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu, 295–304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

Bildiri ve Tebliğ Metinleri

Dipnotta Yazım:

Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009). 5-43

Uyanık, Osman, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

 

Kaynakçada Yazım

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’ den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu, 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

MAKALE

Matbu

Dipnotta Yazım:

Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, sy. 1 (Haziran 2015): 23.

Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme,” 23.

Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife Dergisi 3 (2005): 175–193.

Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104

(2009): 440.

Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

*Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no, Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (Haziran 2016): 44 gibi.

*Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.

Cilt kısaltması dergilerde “c.” kullanılmaz.

*Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.

 

Kaynakçada Yazım

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, sy. 1 (Haziran 2015): 23-46.

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife Dergisi 3 (2005): 175–193.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (2009): 439–58.

 

Online

Dipnotta Yazım:

Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 411, erişim 22 Şubat2016,http://dergipark.ulak- bim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, 17.

 

Kaynakçada Yazım

Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1,  sy.  1  (2003):  11-20.  Erişim  22  Şubat  2016.

 http://dergipark.ulak- bim.gov.tr/kader/article/view/1076000016

Kossinets, Georgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network”. American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

WEB SAYFALARI

Dipnotta Yazım:

Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırmaları Dergisi  1, sy.  1  (2003):411,erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulak- bim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, 17.

“About Yale: Yale Facts” Yale University, accessed May 1, 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

“About Yale: Yale Facts”.

“Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” Diyanet İşleri Başkanlığı, Erişim 1 Mayıs 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.

“Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” .

 

Kaynakçada Yazım

Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat 2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim 1 Mayıs 2017.

https://kurul.diyanet.gov.tr.

Yale University. “About Yale: Yale Facts”. Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.


Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri