Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kamu Çalışanlarında Yıkıcı Liderlik Davranışının Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği
Kamu kurumları işlevleri açısından ülkelerin ekonomisine hem katkı sağlamakta hem de giderleri açısından yük oluşturabilmektedir. Kamu kurumlarının verimliliği ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Kişiler arası iletişimin günümüz örgütlerinin verimliliği üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu bağlamda bu çalışmada kamu çalışanlarında yıkıcı liderlik davranışının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir kamu kurumunda çalışan 148 çalışan oluşturmaktadır. Yönetici olmayan çalışanlardan oluşan evrenden 142 çalışan çalışmaya katılmış, 3 anket verisinin eksikliği nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 139 olarak belirlenmiştir. 139 çalışanın anket verileri kullanılarak yıkıcı liderlik davranışının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla “Yıkıcı Liderlik Ölçeği” ve “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı liderlik ve örgütsel sinizm arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,619) (p=0,000). Ayrıca yıkıcı liderliğin örgütsel sinizmi pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir (ß=0,619, F=164,689, p<.001). Belirlenen sonuçlar çalışmanın hipotezlerini doğrulamıştır. Örgütlerin verimliliği açısından kişilerarası ilişkiler önem taşımaktadır. Bu nedenle yıkıcı liderlik ve örgütsel sinizm eğilimlerini önlemeye yönelik girişimlerde bulunulması önerilmektedir. Ayrıca çalışmanın kısıtlılıkları nedeniyle gelecekte yapılacak çalışmalarda yaş, cinsiyet ve çalışma süresi gibi demografik faktörlerin eklenmesiyle daha kapsamlı sonuçların elde edilmesi mümkün olacaktır.

Keywords
Yıkıcı Liderlik, Örgütsel Sinizm, Kamu Çalışanları

Advanced Search


Announcements


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri