Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çocukluk Çağı Travmalarının Bireyin Bağlanma Stilleri ve Dini Yönelimine Etkisi
Çocukluk Çağı Travmalarının Bireyin Bağlanma Stilleri ve Dini Yönelimine Etkisi Özet Çalışmamızın amacı çocukluk çağı travmatik yaşantılarının, bireyin bağlanma stilleri ve dindarlığı ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemi Mart-Nisan 2021 yılı içerisinde ülke içi tesadüfi olarak seçilen 18 yaş altı ve üstü %84,7’si kadın, %15,3’ü erkek toplam 360 kişiden oluşmaktadır. Aras¸tırmada veri toplama as¸amasında, Prof. Dr. Vedat S¸ar, Psk. Dr. Erdinc¸ O¨ztu¨rk ve Eda I·kizkardes¸ tarafından Tu¨rkc¸eye uyarlanmıs¸ C¸ocukluk C¸agˆı Travmaları O¨lc¸egˆi, Bowbly ve diğerleri tarafından geliştirilen Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği ve Allport & Kayıklık tarafından geliştirilen Dini Yönelim Ölçeği ve araştırmacı tarafından oluşturulan sosyodemografik form kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kesikli değişkenlere ait karşılaştırmalarda Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Sürekli değişkenlere ait gruplar arası karşılaştırmalar ölçümlerin dağılım özelliklerine ve grup sayısına göre Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile yapılmıştır. Kruskal Wallis testi ile yapılan karşılaştırmalarda gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunduğunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için posthoc Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Değişkenlere ait ölçümler arasındaki doğrusal ilişki Spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiş ve istatistiksel önemlilik için p<0,05 değeri kabul edilmiştir.Dini yönelim alt boyutu olarak ibadet değişkeniyle ilgili olarak; kadınlar erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek ve yine duygusal istismar alt boyut puan karşılaştırmasında kadınlar erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Tüm alt boyut ve toplam puan çocukluk çağı travma karşılaştırmalarında kaygılı-kararsız bağlanma grubundakilerin puanları güvenli bağlananlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Tüm alt boyut ve toplam puan karşılaştırmalarında bağlanma stillerine göre Dinsel yaşayış ölçeği güvenli bağlanma grubundakilerin puanları kaçınan bağlanma stiline sahip olanlardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların %62,5’i çocukluk döneminde travma yaşamış, %87,8 ’i güvenli bağlanma kurmuş ve %81,1’i kendisini dindar şeklinde tanımlamıştır.

Keywords
Çocukluk Çağı Travmaları, Bağlanma Stilleri, Dindarlık

Advanced Search


Announcements


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri