Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamu Çalışanlarında Yıkıcı Liderlik Davranışının Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği
(Kamu Çalışanlarında Yıkıcı Liderlik Davranışının Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği )

Yazar : Alper Bahadır DALMIŞ   , Mustafa KOÇAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2
Sayfa : 11-23


Özet
Kamu kurumları işlevleri açısından ülkelerin ekonomisine hem katkı sağlamakta hem de giderleri açısından yük oluşturabilmektedir. Kamu kurumlarının verimliliği ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Kişiler arası iletişimin günümüz örgütlerinin verimliliği üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu bağlamda bu çalışmada kamu çalışanlarında yıkıcı liderlik davranışının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir kamu kurumunda çalışan 148 çalışan oluşturmaktadır. Yönetici olmayan çalışanlardan oluşan evrenden 142 çalışan çalışmaya katılmış, 3 anket verisinin eksikliği nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 139 olarak belirlenmiştir. 139 çalışanın anket verileri kullanılarak yıkıcı liderlik davranışının örgütsel sinizm üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla “Yıkıcı Liderlik Ölçeği” ve “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı liderlik ve örgütsel sinizm arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,619) (p=0,000). Ayrıca yıkıcı liderliğin örgütsel sinizmi pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir (ß=0,619, F=164,689, p<.001). Belirlenen sonuçlar çalışmanın hipotezlerini doğrulamıştır. Örgütlerin verimliliği açısından kişilerarası ilişkiler önem taşımaktadır. Bu nedenle yıkıcı liderlik ve örgütsel sinizm eğilimlerini önlemeye yönelik girişimlerde bulunulması önerilmektedir. Ayrıca çalışmanın kısıtlılıkları nedeniyle gelecekte yapılacak çalışmalarda yaş, cinsiyet ve çalışma süresi gibi demografik faktörlerin eklenmesiyle daha kapsamlı sonuçların elde edilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yıkıcı Liderlik, Örgütsel Sinizm, Kamu Çalışanları

Abstract
In terms of their functions, public institutions both contribute to the economy of countries and create a burden in terms of their expenses. The efficiency of public institutions is important for the country's economy. The impact of interpersonal communication on the productivity of today's organizations is too great to be ignored. In this context, in this study, it is aimed to investigate the effect of destructive leadership behavior on organizational cynicism in public employees. The population of the research consists of 148 employees working in a public institution in Ankara. 142 employees from the population consisting of non-managerial employees participated in the study, and 3 were excluded due to the lack of survey data. The sample size of the study was determined as 139. “Destructive Leadership Scale” and “Organizational Cynicism Scale” were used to measure the effect of disruptive leadership behavior on organizational cynicism by using the survey data of 139 employees. In line with the findings, a positive and statistically significant relationship was found between destructive leadership and organizational cynicism (r=0.619) (p=0.000). In addition, it was determined that destructive leadership had a significant positive effect on organizational cynicism (ß=0.619, F=164,689, p<.001). The determined results confirmed the hypotheses of the study. Interpersonal relationships are important for the efficiency of organizations. For this reason, it is recommended to take initiatives to prevent destructive leadership and organizational cynicism tendencies. In addition, due to the limitations of the study, it will be possible to obtain more comprehensive results by adding demographic factors such as age, gender and working time in future studies.

Keywords
Disruptive Leadership, Organizational Cynicism, Civil Servants

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Şenyuva Mah. Şeyhan Cad. No: 11-C/13 06300 Keçiören / ANKARA
Telefon :05303668090 Faks :
Eposta :dergi@gab.org.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri